บอลลำเลียง

บอลเปลี่ยนทิศ สำหรับทำชุดรางลำเลียงหรือใช้บนเครื่องจักร