ระบบลิเนียร์สเกล

แกนลิเนีย และ ตู้ดิจิตัล สำหรับติดตั้งบนเครื่องจักร